användaravtal

Det är viktigt att Du läser igenom nedanstående villkor innan Du accepterar dem. Genom Din acceptans ger Du även Konstportalen tillstånd att behandla de personuppgifter Du lämnar i registreringsformuläret.

1 TILLÄMPLIGHET OCH ÄNDRINGAR AV VILLKOR
1.1 Följande villkor styr förhållandet mellan Konstportalen och användarna av de tjänster som Konstportalen erbjuder på denna sajt.
1.2 Genom att anmäla sig intygar Användaren att Användaren har läst, förstått och accepterat dessa villkor, att Användaren är över 18 år gammal, att Användaren har den rättshandlingsförmåga som krävs för att samtycka till ett sådant avtal eller att Användaren har tillåtelse från någon som är Användarens målsman, förmyndare eller god man om Användaren är minderårig eller omyndig samt att Användaren förbinder sig att följa alla avtalets villkor.
1.3 Dessa villkor träder automatiskt i kraft mellan parterna från och med det datum Användaren anmäler sig till Sajten.
1.4 Konstportalen förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Varje gång villkoren i detta avtal ändras kommer Konstportalen att informera användaren. Ändringarna träder dock i kraft mellan parterna redan vid införandet av villkorsändringen på Sajten och tillämpas för de varor och tjänster som utbjuds efter den tidpunkt ändringen trätt i kraft. Det åligger Användaren att regelbundet kontrollera om någon villkorsändring skett.

2 KONSTPORTALENS ROLL
2.1 Konstportalen förmedlar varor och tjänster till företag och privatpersoner. Konstportalen varken organiserar eller genomför några auktioner.

3- ANMÄLAN, ANVÄNDARKONTO
3.1 Anmälan till de tjänster som Konstportalen erbjuder förutsätter ingående av detta avtal. Användaren måste vidare fylla i ett registreringsformulär. Användaren förbinder sig härvid att fylla i korrekta och kompletta uppgifter samt att fortlöpande uppdatera dessa uppgifter.
3.2 När alla nödvändiga formaliteter för anmälan är avklarade tilldelas Användaren ett personligt användarkonto ("Användarkontot"), tillgängligt med hjälp av en anonym identifiering ("Användarnamn") och ett lösenord. Alla avgiftsbelagda aktiviteter på sajten skall göras efter inloggning på Användarkontot. Ingen annan användning av Användarkontot är tillåten.
3.3 Lösenordet är strängt personligt och konfidentiellt. Användaren förbinder sig att inte sprida sitt lösenord till andra. Användaren ansvarar för sådana handlingar som tredje man kan komma att göra via Användarens Användarkonto. Skulle Användaren få vetskap om att hans Användarkonto, Användarnamn eller lösenord kommit i orätta händer eller har blivit utsatt för missbruk, skall Användaren omedelbart meddela Konstportalen detta. Felaktig andvändning av användarkonto kan innebära att detta dras in med omdelbar verkan och användaren har därmed inte längre tillträde till sajten.
3.4 Företag som anmäler sig till Konstportalen förbinder sig att i användarnamnet förtydliga att det är ett företag, så att lösenord och användarnamn kan nyttjas av juridisk person med flera användare.

4- ANSVARSBEGRÄNSNING
4.1 Konstportalen friskriver sig från allt ansvar som härstammar från tredje part. Konstportalen tar inte heller något ansvar för Objekten som sådana eller beskrivningarna härav. Konstportalen tar inte heller ansvar för skador som uppkommit i samband med nätverksstörningar eller andra tekniska fel och brister.
4.2 Såväl Sajten som utskick från Konstportalen kan innehålla alla typer av länkar till andra Internetsajter samt till innehåll på den egna sajten. Konstportalen kan på inget sätt hållas ansvarig för sådana externa sajter, vare sig vad gäller innehåll, tillgång eller annat.
4.3 Användaren åtar sig att hålla Konstportalen skadeslöst från allt ansvar som hänför sig till Användarens beteende, underlåtenhet eller Objekt, inklusive krav baserade på intrång i tredje mans rätt.
4.4 Konstportalens sammanlagda ansvar för skador som hänför sig till ett visst Objekt eller viss händelse/underlåtenhet kan inte i något fall överstiga femtusen (5000) kr.

5- PERSONUPPGIFTER
5.1 Användare samtycker härmed till att Konstportalen insamlar och behandlar personuppgifter enligt följande:
- Konstportalen registrerar vid avtalets ingående och under avtalets varaktighet personuppgifter om Användaren för att Användaren skall kunna använda de tjänster som Konstportalen erbjuder och för att Konstportalen skall kunna uppfylla och administrera ingångna avtal och utföra eventuella skyldigheter enligt lag. Utöver sådana ändamål kan personuppgifter komma att behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål av Konstportalen.
- För marknadsföringsändamål samt i affärs- och produktutvecklingssyfte kan även kundprofiler komma att skapas genom att Konstportalen spårar de aktiviteter Användaren utför på och i anslutning till Sajten och kopplar dessa till Användarens Användarkonto. Detta kan ske genom användning av cookies, dvs information som lagras i Användarens webbläsare, eller genom annan teknik.
- Konstportalen samlar in och tillhandahåller personuppgifter om Användaren från andra Användare än Användaren i syfte att tillhandahålla ett feedbacksystem.
- I syfte att tillföra och uppdatera sådana personuppgifter som Konstportalen bedömer utgöra en förutsättning för en god kund- och registervård, såsom namn och adressuppgifter kan Konstportalen komma att samköra personuppgifter med andra personregister.
- Konstportalen kan komma att lämna ut Användarens personuppgifter till myndigheter (enligt lag).
- Om Konstportalen skulle komma att ta ut en avgift för de transaktioner som görs på Sajten, kan Konstportalen komma att ta en kreditupplysning på Användaren.
5.2 Användarens e-postadress och liknande identifierande uppgifter lämnas inte ut till annan part.
5.3 Användaren kan alltid få tillgång till de personliga uppgifter som rör honom och som Konstportalen innehar och begära att de ändras eller stryks eller meddela att de inte längre får användas för direktmarknadsföringsändamål. Om Användaren begär att uppgifter ska tas bort som är nödvändiga för anmälan till Sajten har dock Konstportalen rätt att neka honom användande av Sajten i framtiden. Vid avslutandet av ett Användarkonto, kan uppgifter om Användaren behållas och arkiveras under tre år.

7- RÄTTIGHETER
7.1 Användaren är fullt medveten om att Sajten som helhet tillhör Konstportalen och att alla immateriella rättigheter avseende Sajten (med undantag för den del av innehållet som Användaren lägger in) såsom till bilder, texter, fotografier, videor, program, ljud, musik, uppbyggnad, grafik, logotyper och design ägs eller licensieras av Konstportalen och är skyddade av upphovsrätt, varumärkesskydd, patent eller alla andra immateriella rättigheter.

7.1b Bilder- skyddas enl. Upphovsrättslagen Länk Bus. (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige).


7.2 Användaren förbinder sig att inte ladda ner, återskapa, överföra, sälja eller distribuera innehållet på Sajten samt att inte heller på annat sätt nyttja de immateriella rättigheterna på Sajten, annat än i den omfattning så uttryckligen medges enligt dessa villkor.

8- UPPSÄGNING OCH MODIFIERING
8.1 Om Konstportalen finner anledning att anta att Användaren bryter eller har brutit mot något av dessa villkor har Konstportalen rätt att, utan förvarning eller kompensation, avsluta Användarens Användarkonto, ta bort data och filer som finns däri samt neka Användaren tillgång till alla eller delar av Konstportalens tjänster.
8.2 Konstportalen har rätt att av tekniska eller juridiska skäl ta bort Objekt från Sajten. Konstportalen kan inte hållas ansvarig för skador som kan följa av sådana handlingar.
8.3 Konstportalen förbehåller sig rätten att, utan förvarning eller kompensation, ta bort beskrivningar som innehåller uppenbara felskrivningar..
8.4 Konstportalen förbehåller sig rätten att utan förvarning eller kompensation ändra eller dra in tjänsterna på Sajten.

9- ÖVERLÅTELSE
9.1 Konstportalen - men inte Användaren - har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje part.

10- TVISTER
10.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag (med bortseende från de lagvalsregler som svensk internationell privaträtt innehåller).